Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
11-10-2019
  SEMINARIUM PODKARPACKIE - BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA Seminarium Podkarpackie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi. ...
więcej...
13-07-2018
  KADENCJA 2018 ... ...
więcej...
LICENCJA NA TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ NA TERENIE MIASTA RZESZÓW  Zapraszamy na szkolenie umożliwiające uzyskanie LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY OSÓB TAKSÓWKĄ na terenie GMINY MIASTO RZESZÓW. ...
więcej...
  ***DIAGNOSTA STACJI KONTROLI POJAZDÓW*** 10 października 2019 r. - 16 listopada 2019 r. SITK Rzeszów informuje o najbliższym, ostatnim w tym roku terminie rozpoczęcia cyklu szkoleń, będącyc ...
więcej...
Kontakt
S T A T U T

Tekst jednolity
przyjęty przez XXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów
dnia 21 kwietnia 2006 roku w Cedzynie koło Kielc
(wybrane fragmenty)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, zwyczajowo używające skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.
2. SITK działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami; siedzibą władz jest m. st. Warszawa.
3. SITK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru stowarzyszeń, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W SITK działają oddziały jako jednostki terenowe, funkcjonujące w oparciu o niniejszy statut, które posiadają osobowość prawną.
5. SITK może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
6. SITK używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy w Warszawie”. Zarządy oddziałów używają pieczęci o treści wynikającej z § 34 ust. 3.
7. SITK posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz logo SITK, jako znak zastrzeżony. Oddziały mogą również posiadać sztandary lub proporce i własne logo.

§ 2

1. SITK opiera swoją działalność na dobrowolnej, społecznej pracy członków. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
2. SITK prowadzi działalność gospodarczą, umożliwiającą finansowanie wydatków statutowych.
3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
4. Funkcje: prezesa SITK, przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesa oddziału i przewodniczącego oddziałowej komisji rewizyjnej można pełnić kolejno przez dwie kadencje.
5. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały dotyczące spraw osobowych (wybory, odwołania), podejmowane są w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W klubach (kołach) dopuszcza się możliwość głosowania jawnego.

§ 3
1. SITK przyznaje:
1) za zasługi dla Stowarzyszenia odznaki honorowe indywidualne oraz zbiorowe: srebrne, złote i złote z diamentem,
2) za wybitne osiągnięcia w technice transportowej medale imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich,
3) za wyróżniającą działalność na rzecz SITK coroczne statuetki „Ernesty”,
4) tytuły seniora i zasłużonego seniora,
5) inne okolicznościowe wyróżnienia i medale.
2. Zasady przyznawania wyróżnień wymienionych w ust. 1 ustala Zarząd Krajowy.

 

Rozdział II
CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 4
Cele statutowe SITK obejmują:
1. Działalność:
1) na rzecz rozwoju transportu,
2) naukowo-techniczną,
3) informacyjno-edukacyjną,
4) kulturalną,
5) w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców.
2. Prace dla dobra członków, w szczególności:
1) umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
2) wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
3) pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
4) reprezentowanie i ochronę interesów członków,
5) popularyzowanie twórców techniki transportowej.
3. Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu, przede wszystkim w zakresie:
1) zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
2) szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.
4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki transportu.
5. Kultywowanie historii techniki transportowej.
6. Inną działalność, zawartą w wymienionych celach, ustalaną przez Zarząd Krajowy i uchwały Zjazdów Delegatów.


§ 5


1. SITK realizuje swoje cele poprzez:
1) utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
2) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
3) wspieranie działalności wydawniczej,
4) propagowanie i wspieranie wynalazczości,
5) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
6) współdziałanie z samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania,
8) wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
9) organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów, stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
10) organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych, krajowych i zagranicznych,
11) zakładanie i prowadzenie klubów technika,
12) finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
13) tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej itp.,
14) współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk nowo przyjętych pracowników,
15) organizowanie pracy rzeczoznawców,
16) opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez SITK,
17) pełnienie funkcji eksperta zbiorowego,
18) organizowanie lobbingu środowiska na rzecz transportu,
19) prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego, oraz świadczenia usług: projektowych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz nadzorów technicznych z zakresu: kolejnictwa, drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, transportu miejskiego i drogowego, inżynierii ruchu, lotnictwa, żeglugi i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK,
20) działania na rzecz gospodarki energetycznej w transporcie,
21) czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z transportem, celem ochrony praw członków SITK i interesów transportu,
22) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
2. Przedmiotem działalności SITK wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są:
1) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
2) badania rynku i opinii publicznej np. poprzez konsultacje społeczne,
3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
4) projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne,
5) prace geologiczno-poszukiwawcze i geodezyjno kartograficzne,
6) działalność wydawnicza,
7) badania i analizy techniczne,
8) organizacja targów i wystaw,
9) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

§ 7


1. Członkiem zwyczajnym SITK może być:
1) osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
2) student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd (prezydium) oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji i po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa Zarząd Krajowy.
 
Strona główna Kontakt