Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
18-08-2020
Szanowni Państwo - zapraszamy do udziału w kolejnejedycji Konkursu! Materiały i regulamin konkursu znajduje się w zakładce "Oferta" (http://www.sitk-rzeszow.pl/index.php?cont=175) Gala wręczenia nagród odbędzie się pod ko ...
więcej...
13-03-2020
Szanowni Państwo! Decyzją Rady FSNT-NOT w Rzeszowie, budynek będzie Domu Technika jest zamknięty do ODWOŁANIA. W tym czasie, jedynie w pilnych sprawach, kontakt na emaile prywatne: rzeszow@sitk.org.pl, l ...
więcej...
Szanowni Państwo - wznawiamy szkolenia z zakresu DIAGNOSTYKI POJAZDÓW DIAGNOSTYKA W SITK RZESZÓW 24 IX 2020 r. - 24 X 2020 r. W dni powszednie zajęcia od 15.30. W soboty od 8.00. Część I Szkole ...
więcej...
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odnies ...
więcej...
Kontakt
S T A T U T

Tekst jednolity
przyjęty przez XXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów
dnia 21 kwietnia 2006 roku w Cedzynie koło Kielc
(wybrane fragmenty)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, zwyczajowo używające skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.
2. SITK działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami; siedzibą władz jest m. st. Warszawa.
3. SITK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru stowarzyszeń, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W SITK działają oddziały jako jednostki terenowe, funkcjonujące w oparciu o niniejszy statut, które posiadają osobowość prawną.
5. SITK może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
6. SITK używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy w Warszawie”. Zarządy oddziałów używają pieczęci o treści wynikającej z § 34 ust. 3.
7. SITK posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz logo SITK, jako znak zastrzeżony. Oddziały mogą również posiadać sztandary lub proporce i własne logo.

§ 2

1. SITK opiera swoją działalność na dobrowolnej, społecznej pracy członków. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
2. SITK prowadzi działalność gospodarczą, umożliwiającą finansowanie wydatków statutowych.
3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
4. Funkcje: prezesa SITK, przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesa oddziału i przewodniczącego oddziałowej komisji rewizyjnej można pełnić kolejno przez dwie kadencje.
5. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały dotyczące spraw osobowych (wybory, odwołania), podejmowane są w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W klubach (kołach) dopuszcza się możliwość głosowania jawnego.

§ 3
1. SITK przyznaje:
1) za zasługi dla Stowarzyszenia odznaki honorowe indywidualne oraz zbiorowe: srebrne, złote i złote z diamentem,
2) za wybitne osiągnięcia w technice transportowej medale imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich,
3) za wyróżniającą działalność na rzecz SITK coroczne statuetki „Ernesty”,
4) tytuły seniora i zasłużonego seniora,
5) inne okolicznościowe wyróżnienia i medale.
2. Zasady przyznawania wyróżnień wymienionych w ust. 1 ustala Zarząd Krajowy.

 

Rozdział II
CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 4
Cele statutowe SITK obejmują:
1. Działalność:
1) na rzecz rozwoju transportu,
2) naukowo-techniczną,
3) informacyjno-edukacyjną,
4) kulturalną,
5) w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców.
2. Prace dla dobra członków, w szczególności:
1) umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
2) wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
3) pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
4) reprezentowanie i ochronę interesów członków,
5) popularyzowanie twórców techniki transportowej.
3. Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu, przede wszystkim w zakresie:
1) zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
2) szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.
4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki transportu.
5. Kultywowanie historii techniki transportowej.
6. Inną działalność, zawartą w wymienionych celach, ustalaną przez Zarząd Krajowy i uchwały Zjazdów Delegatów.


§ 5


1. SITK realizuje swoje cele poprzez:
1) utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
2) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
3) wspieranie działalności wydawniczej,
4) propagowanie i wspieranie wynalazczości,
5) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
6) współdziałanie z samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania,
8) wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
9) organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów, stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
10) organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych, krajowych i zagranicznych,
11) zakładanie i prowadzenie klubów technika,
12) finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
13) tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej itp.,
14) współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk nowo przyjętych pracowników,
15) organizowanie pracy rzeczoznawców,
16) opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez SITK,
17) pełnienie funkcji eksperta zbiorowego,
18) organizowanie lobbingu środowiska na rzecz transportu,
19) prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego, oraz świadczenia usług: projektowych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz nadzorów technicznych z zakresu: kolejnictwa, drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, transportu miejskiego i drogowego, inżynierii ruchu, lotnictwa, żeglugi i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK,
20) działania na rzecz gospodarki energetycznej w transporcie,
21) czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z transportem, celem ochrony praw członków SITK i interesów transportu,
22) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
2. Przedmiotem działalności SITK wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są:
1) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
2) badania rynku i opinii publicznej np. poprzez konsultacje społeczne,
3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
4) projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne,
5) prace geologiczno-poszukiwawcze i geodezyjno kartograficzne,
6) działalność wydawnicza,
7) badania i analizy techniczne,
8) organizacja targów i wystaw,
9) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

§ 7


1. Członkiem zwyczajnym SITK może być:
1) osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
2) student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd (prezydium) oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji i po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa Zarząd Krajowy.
 
Strona główna Kontakt