Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
30-11-2020
Szanowni Państwo! W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, budynek Domu Technika NOT jest zamknięty do odwołania i dostępny wyłącznie dla osób w nim pracujących. SITK pracuje w systemie hybrydow ...
więcej...
18-08-2020
Szanowni Państwo - zapraszamy do udziału w kolejnejedycji Konkursu! Materiały i regulamin konkursu znajduje się w zakładce "Oferta" (http://www.sitk-rzeszow.pl/index.php?cont=175) Gala wręczenia nagród odbędzie się pod ko ...
więcej...
Szanowni Państwo - wznawiamy szkolenia z zakresu DIAGNOSTYKI POJAZDÓW DIAGNOSTYKA W SITK RZESZÓW 24 IX 2020 r. - 24 X 2020 r. W dni powszednie zajęcia od 15.30. W soboty od 8.00. Część I Szkole ...
więcej...
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odnies ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

SITK Rzeszów; seminaria szkoleniowe z zakresu drogownictwa
( 11-02-2020 )

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Oddziału SITK RP w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejny cykl seminariów szkoleniowych z zakresu drogownictwa, realizowanych wspólnie z Centrum Szkoleniowym „Perspektywa Ekspertów” z Warszawy.

Szkolenia prowadzone są przez uznanych w skali kraju specjalistów branżowych.

Dla Państwa wygody szkolenia prowadzimy w Rzeszowie.

Mamy nadzieję, iż szkolenia znajdą Państwa zainteresowanie, a kadra inżynieryjna i zarządzająca podniesie swoje kwalifikacje, co przyczyni się do jeszcze lepszego stanu dróg w Polsce, a zwłaszcza na Podkarpaciu.

Poniżej przedstawiamy plan najbliższych spotkań oraz szczegółowe programy i warunki uczestnictwa. Zainteresowanym prześlemy kartę/karty zgłoszenia uczestnictwa.

Szkolenie 1

Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg.

Ze względów organizacyjnych, zajęcia podzielone są na dwie części i odbędą się w dwóch, następujących po sobie w czasie dwóch tygodni terminach, tj.
26 lutego 2020 roku – część I. Technologie na gorąco
11 marca 2020 roku – część II. Technologie na zimno
Czas trwania seminarium: 09:00 – 15:00; przerwa kawowa; lunch.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi technologiami utrzymania i naprawy nawierzchni dróg. W efekcie uczestnicy powinni potrafić przeprowadzić trafną diagnozę stanu nawierzchni. Następnie na jej podstawie dobrać odpowiednią technologię utrzymania lub naprawy drogi i skutecznie ją zrealizować. Zastosowana w odpowiednim momencie właściwa technologia utrzymaniowa i/lub remontowa znacznie wydłuża okres eksploatacji drogi, a tym samym obniża koszty eksploatacyjne w dłuższym okresie użytkowania.

Ramowy program szkolenia:

I. Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg – technologie na gorąco.
1. Nakładki – nowe warstwy ścieralne na istniejącej nawierzchni z klasycznych mma.
2. Cienkie warstwy ścieralne z SMA, AUTL, BBTM.
3. Nawierzchnie jednowarstwowe SMA 16 JENA.
4. Warstwy przeciwspękaniowe i przeciwzmęczeniowe z mma na gorąco.
5. Specyfikacje dla mma (GDDKiA i ZDW w Katowicach).
6. Aspekty normalizacyjne technologii mma i asfaltowych.

II. Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg – technologie na zimno.
7.  Remonty cząstkowe RC
8. Powierzchniowe utrwalenie PU
9. Cienkie warstwy układane na zimno CWZ – Slurry Seal / Microsurfacing
10. Mieszanki GE
11. Specyfika diagnostyki przedremontowej w technologiach emulsyjnych
12. Technologie łączone (omówienie spotykanych rozwiązań) MMA/GE/MCE/CWZ/PU
13. Złączenia międzywarstwowe
14. Aspekty normalizacyjne technologii emulsyjnych
15. Podsumowanie, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia.

Wykłady poprowadzą panowie: Krzysztof Błażejowski oraz Paweł Berg.

Cena szkolenia 1 100 zł + VAT. Zgłoszenia do 20.02.2020 r.

Szkolenie 2

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych.

Termin seminarium: 2 marca 2020 roku.
Czas trwania seminarium: 09:00 – 15:00; przerwa kawowa: 10:45 – 11:00; lunch: 12:30 – 13:15.

Tematyka: Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno – asfaltowych - przedstawi pan Mirosław Maciążka. Zakres szkolenia: rozkładanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych – najważniejsze parametry materiału MMA, parametry walców istotne ze względu na rodzaj i jakość zagęszczanego materiału, wpływ transportu MMA, na jakość rozkładania i zagęszczania. Zastosowanie podajników masy, parametry i ustawienia rozkładarek asfaltu istotne ze względu na rodzaj i jakość układanego materiału, obsługa układu automatycznej niwelacji rozkładarki – dobra praktyka, praktyczne aspekty układania i zagęszczania MMA, układanie i zagęszczanie masy w miejscach trudno dostępnych – narożniki, studzienki itp., szwy robocze, najczęściej spotykane błędy przy układaniu MMA i jak ich unikać (segregacja mieszanki, wychłodzenie mieszanki, złe zagęszczenie mieszanki, nierówności za rozkładarką i za walcami, inne…), planowanie budowy, przygotowanie maszyn do pracy, ustawienie parametrów dla danego zadania, praktyczne zastosowanie Wymagań Technicznych WT-2 2016 - część II GDDKiA, podsumowanie.

Cena szkolenia 530 zł + VAT. Zgłoszenia do 24.02.2020 r.

Szkolenie 3

Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odniesieniu do przepisów prawa, norm oraz dokumentów technicznych GDDKiA oraz nowych przepisów prawa dotyczących wyrobów budowlanych.

Termin seminarium: 24 marca 2020 roku
Czas trwania seminarium: 09:00 – 15:30; przerwa kawowa: 10:45 – 11:00; lunch: 12:30 – 13:15.

Szkolenie adresowane jest do kadry techniczno-inżynierskiej laboratoriów drogowych, firm projektowych i wykonawczych z zakresu budownictwa drogowego, a także przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - zamawiających i/lub nadzorujących wykonanie robót. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zapisami (oraz ich poprawną interpretacją!) norm oraz dokumentów - Katalogów nawierzchni oraz Wytycznych technicznych WT-4:2010 i WT-5:2010. W programie uwzględniono też najnowsze zmiany zawarte we Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). W efekcie przedstawiciele laboratoriów i firm budowlanych będą mogli projektować, prowadzić badania i prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie stosować opisane w dokumentach rozwiązania w sposób najbardziej efektywny. Natomiast przedstawiciele administracji drogowej będą mogli dokonywać zamówień (specyfikacji) oraz dokonywać kontroli i odbiorów robót w oparciu o jednoznaczne obiektywne kryteria opisane w dokumentach:
1. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 i Katalog typowych nawierzchni sztywnych 2014 – warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże; możliwość zastosowania różnych technologii i wymagane parametry warstw.
2. Kruszywa do niezwiązanych i związanych spoiwem mieszanek – zapisy dokumentów GDDKiA: WT-4:2010, WT-5:2010, WWiORB GDDKiA.
3. Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem (na przykładzie cementu) – zapisy dokumentów GDDKiA: WT-4:2010, WT-5:2010 i WWiORB GDDKiA.
4. Technologie wzmocnień gruntów (stabilizacje spoiwami) – WWiORB GDDKiA.
5. Wyrób budowlany – nowe przepisy krajowe i ich wpływ na produkcję i wbudowywanie mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwami

Szkolenie poprowadzi pani Maria Bogacka - główny technolog, specjalista w zakresie badań laboratoryjnych i technologii robót drogowych.

Cena szkolenia: 530 zł + VAT. Zgłoszenia do 13.03.2020 r.

Szkolenie 4

Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn.

Termin seminarium: 6 kwietnia i 7 kwietnia 2020 roku

DZIEŃ PIERWSZY 09:00 – 15:00; przerwa kawowa; lunch.

Tematyka: Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym.

Grunty słabe - podstawowe kryteria i definicje oraz zasady klasyfikacji, wymogi stawiane podłożu i konstrukcji nasypów, warunki ogólne wykonawstwa dla podłoża i jego wzmocnienia, omówienie technologii wzmocnienia podłoży ze wskazaniem optymalnych rozwiązań, metody powierzchniowe i wgłębne, przemarzanie i mrozoodporność z kryteriami wysadzinowości – przydatność gruntów, ocena nośności i stateczności podłoża dla różnych parametrów gruntów
i OCR - wg EC-7.1,2, sprawdzanie na budowie wytrzymałości gruntów w tym organicznych
i osiadania, zasady budowy nasypów ze zbrojeniem w podstawie (w tym geosyntetyki), przykłady i zasady prawidłowego projektowania posadowienia obiektów przy zaleganiu w podłożu warstw słabych o znacznych miąższościach – uwagi praktyczne, wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą, poprawa nośności słabych podłoży z zastosowaniem systemów geokomórkowych – zasady i przykłady najczęstszych błędów, zasady wbudowywania geosyntetyków w nasypy jako „poduszki”, warunki techniczne wykonywania i odbioru robót fundamentowych oraz nasypów – dla wykonawców i służb inwestycyjnych.

DZIEŃ DRUGI 09:00 – 15:00; przerwa kawowa; lunch.

Tematyka: nowoczesne metody wzmacniania gruntów i ich uzdatniania
Drenaże pionowe, geosyntetyki i kolumny, rodzaje ściśliwych podłoży gruntowych - torfy, namuły, gytie, kredy jeziorne, metody uzdatniania podłoży gruntowych – omówienie technologii
(w tym geosyntetyki), przyspieszona konsolidacja drenażem pionowym, zasady wykonywania
i działania drenaży pionowych, zasady projektowania i dobór podstawowych parametrów drenaży pionowych – praktyczne wskazówki,  praktyczne wzory i nomogramy do projektowania, doboru i odbioru drenaży pionowych,   konsolidacja podłoża z przeciążeniem i z podciśnieniem – praktyczne wskazówki, wgłębne wzmacnianie podłoża - technologie, iniekcja strumieniowa (jet grouting), mieszanie wgłębne – kolumny DSM, wibrowymiana, kolumny CMC, GEC, FSS,  warstwa transmisyjna – platforma robocza – zasady formowania (w tym geosyntetyki), najczęstsze przyczyny i skutki utraty stateczności platform roboczych (w tym geosyntetyki), praktyczne wskazówki i uwagi, dyskusja.

Szkolenie prowadzi pan Piotr Jermołowicz.

Cena szkolenia 1 100 zł + VAT (nie obejmuje noclegu). Zgłoszenia do 23.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału w seminariach!

Z poważaniem,

dr inż. Lesław Bichajło
Prezes O/SITK RP w Rzeszowie

 


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt