Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
07-11-2021
Koleżanki i Koledzy, - we wtorek 9.XI.2021 odbędzie się kolejowy "Czwartek Techniczny SITK Rzeszów" - temat przewodni: kolej aglomeracyjna i przebudowa stacji Rzeszów. Plan spotkania: - zbiórka przed wejściem na pero ...
więcej...
04-10-2021
Szanowni - Koleżanki i Koledzy - członkowie stowarzyszenia, sympatycy, współpracownicy! Z okazji święta naszego Oddziału składam Wam serdeczne podziękowanie za uczestniczenie w jego funkcjonowaniu. Dzięki Wa ...
więcej...
DIAGNOSTYKA W SITK RZESZÓW 6 V 2021 r. - 5 VI 2021 r. W dni powszednie zajęcia od 15.30. W soboty od 8.00. Część I Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawd ...
więcej...
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odnies ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

SEMINARIA Z ZAKRESU DROGOWNICTWA W SITK RZESZÓW; PLAN NA I PÓŁROCZE 2020 R.
( 11-02-2020 )

 

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odniesieniu do przepisów prawa, norm oraz dokumentów technicznych GDDKiA oraz nowych przepisów prawa dotyczących wyrobów budowlanych".
Prosimy o przekazanie informacji zgłoszonym pracownikom.
O kolejnym, planowanym na listopad/grudzień br. terminie, powiadomimy Państwa oddzielnym mailem.

Na tę chwilę nie ulega zmianie termin szkolenia kwietniowego, tj. „Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn”. Jeśli będzie konieczność przesunięcia dat, damy znać zgłoszonym jednostkom.

Z poważaniem,
Lesław Bichajło
Prezes Oddziału

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Oddziału SITK RP w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejny cykl seminariów szkoleniowych z zakresu drogownictwa, realizowanych wspólnie z Centrum Szkoleniowym „Perspektywa Ekspertów” z Warszawy.

Szkolenia prowadzone są przez uznanych w skali kraju specjalistów branżowych.

Dla Państwa wygody szkolenia prowadzimy w Rzeszowie.

Mamy nadzieję, iż szkolenia znajdą Państwa zainteresowanie, a kadra inżynieryjna i zarządzająca podniesie swoje kwalifikacje, co przyczyni się do jeszcze lepszego stanu dróg w Polsce, a zwłaszcza na Podkarpaciu.

Poniżej przedstawiamy plan najbliższych spotkań oraz szczegółowe programy i warunki uczestnictwa. Zainteresowanym prześlemy kartę/karty zgłoszenia uczestnictwa.

 

  • Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odniesieniu do przepisów prawa, norm oraz dokumentów technicznych GDDKiA oraz nowych przepisów prawa dotyczących wyrobów budowlanych.

Termin seminarium: listopad/grudzień 2020 r.
Czas trwania seminarium: 09:00 – 15:30; przerwa kawowa: 10:45 – 11:00; lunch: 12:30 – 13:15.

Szkolenie adresowane jest do kadry techniczno-inżynierskiej laboratoriów drogowych, firm projektowych i wykonawczych z zakresu budownictwa drogowego, a także przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - zamawiających i/lub nadzorujących wykonanie robót. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zapisami (oraz ich poprawną interpretacją!) norm oraz dokumentów - Katalogów nawierzchni oraz Wytycznych technicznych WT-4:2010 i WT-5:2010. W programie uwzględniono też najnowsze zmiany zawarte we Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). W efekcie przedstawiciele laboratoriów i firm budowlanych będą mogli projektować, prowadzić badania i prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie stosować opisane w dokumentach rozwiązania w sposób najbardziej efektywny. Natomiast przedstawiciele administracji drogowej będą mogli dokonywać zamówień (specyfikacji) oraz dokonywać kontroli i odbiorów robót w oparciu o jednoznaczne obiektywne kryteria opisane w dokumentach:
1. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 i Katalog typowych nawierzchni sztywnych 2014 – warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże; możliwość zastosowania różnych technologii i wymagane parametry warstw.
2. Kruszywa do niezwiązanych i związanych spoiwem mieszanek – zapisy dokumentów GDDKiA: WT-4:2010, WT-5:2010, WWiORB GDDKiA.
3. Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem (na przykładzie cementu) – zapisy dokumentów GDDKiA: WT-4:2010, WT-5:2010 i WWiORB GDDKiA.
4. Technologie wzmocnień gruntów (stabilizacje spoiwami) – WWiORB GDDKiA.
5. Wyrób budowlany – nowe przepisy krajowe i ich wpływ na produkcję i wbudowywanie mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwami

Szkolenie poprowadzi pani Maria Bogacka - główny technolog, specjalista w zakresie badań laboratoryjnych i technologii robót drogowych.

Cena szkolenia: 530 zł + VAT.


  • Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn.

Termin seminarium: 6 kwietnia i 7 kwietnia 2020 roku

DZIEŃ PIERWSZY 09:00 – 15:00; przerwa kawowa; lunch.

Tematyka: Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym.

Grunty słabe - podstawowe kryteria i definicje oraz zasady klasyfikacji, wymogi stawiane podłożu i konstrukcji nasypów, warunki ogólne wykonawstwa dla podłoża i jego wzmocnienia, omówienie technologii wzmocnienia podłoży ze wskazaniem optymalnych rozwiązań, metody powierzchniowe i wgłębne, przemarzanie i mrozoodporność z kryteriami wysadzinowości – przydatność gruntów, ocena nośności i stateczności podłoża dla różnych parametrów gruntów
i OCR - wg EC-7.1,2, sprawdzanie na budowie wytrzymałości gruntów w tym organicznych
i osiadania, zasady budowy nasypów ze zbrojeniem w podstawie (w tym geosyntetyki), przykłady i zasady prawidłowego projektowania posadowienia obiektów przy zaleganiu w podłożu warstw słabych o znacznych miąższościach – uwagi praktyczne, wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą, poprawa nośności słabych podłoży z zastosowaniem systemów geokomórkowych – zasady i przykłady najczęstszych błędów, zasady wbudowywania geosyntetyków w nasypy jako „poduszki”, warunki techniczne wykonywania i odbioru robót fundamentowych oraz nasypów – dla wykonawców i służb inwestycyjnych.

DZIEŃ DRUGI 09:00 – 15:00; przerwa kawowa; lunch.

Tematyka: nowoczesne metody wzmacniania gruntów i ich uzdatniania
Drenaże pionowe, geosyntetyki i kolumny, rodzaje ściśliwych podłoży gruntowych - torfy, namuły, gytie, kredy jeziorne, metody uzdatniania podłoży gruntowych – omówienie technologii
(w tym geosyntetyki), przyspieszona konsolidacja drenażem pionowym, zasady wykonywania
i działania drenaży pionowych, zasady projektowania i dobór podstawowych parametrów drenaży pionowych – praktyczne wskazówki,  praktyczne wzory i nomogramy do projektowania, doboru i odbioru drenaży pionowych,   konsolidacja podłoża z przeciążeniem i z podciśnieniem – praktyczne wskazówki, wgłębne wzmacnianie podłoża - technologie, iniekcja strumieniowa (jet grouting), mieszanie wgłębne – kolumny DSM, wibrowymiana, kolumny CMC, GEC, FSS,  warstwa transmisyjna – platforma robocza – zasady formowania (w tym geosyntetyki), najczęstsze przyczyny i skutki utraty stateczności platform roboczych (w tym geosyntetyki), praktyczne wskazówki i uwagi, dyskusja.

Szkolenie prowadzi pan Piotr Jermołowicz.

Cena szkolenia 1 100 zł + VAT (nie obejmuje noclegu). Zgłoszenia do 23.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału w seminariach!

Z poważaniem,

dr inż. Lesław Bichajło
Prezes O/SITK RP w Rzeszowie

 


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt